Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de partijen.
  2. Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbon voorkomende prijs. De prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en exclusief enige andere taks. De prijs is aangegeven per fles en is enkel geldig zo de aankoop gebeurt vanaf minimum 12 standaardflessen (75c1) of 6 magnumflessen. Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen en dit enkel ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant. Indien één van de partijen op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudens overmacht en omwille van motieven onafhankelijk van haar wil, behoudt de andere partij zich het recht voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Zulks doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van de andere partij om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is.
  3. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenszins bindend en vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De wijnen worden aan huis geleverd, verhoogd met de leveringskosten die geraadpleegd kunnen worden op onze website. Bestellingen van meer dan 48 flessen worden gratis thuis geleverd in Vlaanderen. De levering en het transport vinden plaats op risico van de klant.
  4. Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA, met BTW-nummer BE 0455.683.729, blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van algehele betaling van de facturen. De klant erkent dat hij ten laatste op de dag van de levering deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft.
  5. De conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. De klant dient tevens onverwijld doch binnen de 48u na levering Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA van enig zichtbaar gebrek of niet-conforme levering schriftelijk in kennis te stellen. In dat geval, is Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA enkel gehouden tot vervanging van de desbetreffende wijn of conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven gemeld worden aan Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA. Alle geleverde wijnen vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van consument geldt minimum de wettelijke garantieregeling. Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA draagt geen aansprakelijkheid voor situaties van overmacht of iedere andere oorzaak buiten haar wil om noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge onder meer onjuist gebruik van de goederen of slechte bewaring van de goederen. Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA is, welke de fout ook en behoudens ingeval van opzet of grove schuld, in ieder geval per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs, exclusief BTW, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde goederen, niet als absoluut maximum de dekking die Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA geniet in het kader van de door haar afgesloten verzekering.
  6. Behoudens anders overeengekomen, zijn de leveringen contant betaalbaar bij afhaling of levering. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1% per maand op de hoofdsom incl. BTW en met een forfaitaire schadevergoeding aan 15% met een minimum van 50,00 euro
  7. Alle transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij Le pur sang / Kempisch wijnhuis BVBA daar vrijwillig van afziet.

Algemene leveringsvoorwaarden

De transportkosten zoals voorzien op de website zijn toepasbaar op alle leveringen.

Bestellingen vanaf 24 flessen worden gratis geleverd in de provincie Antwerpen.
Bestellingen vanaf 48 flessen worden gratis geleverd in Vlaanderen.

Afhaling is ook steeds mogelijk in Turnhout na een e-mail of telefonische afspraak.

Transportprijzen België Nederland/Duitsland/Luxemburg
1 – 6 flessen 9 € 18 €
7 – 12 12 € 18 €
13 – 18 18 € 24 €
19 – 24 24 € 36 €
25 – 48 36 € 48 €

 

Privacy

  • Uw persoonsgegevens worden door Le pur sang by Kempisch wijnhuis verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lepursang.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.
  • Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).